top of page

บ้านพอดี พอดี
Pordee Pordee House

เจ้าของ : แบบบ้านเพื่อประชาชน

ที่ตั้ง : -

สถานะ : เสร็จสมบูรณ์

ปี : 2554 - ปัจจุบัน

พื้นที่ : 36 ตร.ม.

สถาปนิก : สุริยะ อัมพันศิริรัตน์ / Walllasia,.ltd 

ทีมงานสถาปนิก : ณัฐพล นิ่มละมัย, อนุชาติ นวลแก้ว

ที่ปรึกษาโครงการและการก่อสร้าง : ไสยาสน์ เสมาเงิน

อำนวยการสร้าง : อนุชิต คงสุพานิช

เขียนแบบสามมิติ : วันพิชิต แก้วทอง

ผู้ทำต้นแบบ : บุญสม แสงสมเรือง

ออกแบบกราฟิก : วุฒิภัทร สมจิตต์, ปริวัฒน์ อนันตชินะ

ออกแบบโลโก้ : จักรกฤษณ์ อนันตกุล

ผู้ประสานงานและดูแลโครงการ : วิภาวี คุณาวิชยานนท์

​Client : House for the people

Location : -

Status : Completed

Year : 2011 - present

Project Area : 36 sqm.

Architect : Suriya Umpansiriratana / Walllasia Ltd.

Project  Teams : Nattapol Nimlamai, Anuchart Nauwkeaw

Project Consultant : Saiyart Semagnern 

Producer : Anuchid Kongsupanich

3D Visualizer : Wanpichit Keaotong

Builder : Boonsom Sangsomreung

Graphic Designer : Wutthipat Somjit, Pariwat Anantachina

Logo Designer : Jackkrit Anantakul

Project Coordinator : Vipavee Kunavichayanont

คุณสามารถรับชมโมเดลบ้านพอดี พอดี ในรูปแบบสามมิติ ผ่านเทคโนโลยีสื่อผสานโลกเสมือน (Augmented Reality / AR) ผ่านแอปพลิเคชัน BACC ดังนี้

You can experience the 3D model of Pordee Pordee House in Augmented Reality / AR technology through the BACC application as follows:

1. คลิ้กที่ไอคอน BACC หรือสแกนคิวอาร์โคดในภาพด้านล่างนี้ เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชันบน มือถือ / แท็บเล็ตของคุณ

1. Click the BACC icon or scan the QR code in the image below to install the application on your mobile/tablet.

BACC App.jpg

Android

BACC App.jpg

iOS

QR for app.png

2. คลิ้กที่โลโก้หน้ายิ้มด้านล่างนี้ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์โลโก้ แล้วปริ๊นท์บนกระดาษขนาดตามต้องการเพื่อเป็นมาร์คเกอร์สำหรับส่องรับชม AR (หมายเหตุ โมเดลบ้านสามมิติจะมีขนาดแปรผันใกล้เคียงกับขนาดภาพโลโก้บนกระดาษ)

2. Click on the smiley face logo below to download the logo file. Then print on paper of the desired size as a marker for viewing AR. (note : 3D model of the house will vary in size similar to a logo image on paper.)

Pordee Pordee Logo.jpg

3. เปิดแอปพลิเคชัน แตะที่ปุ่ม AR เพื่อเปิดกล้อง แล้วสแกนภาพโลโก้หน้ายิ้มที่ได้ ปริ๊นท์ไว้บนกระดาษ

3. Open the application. Tap the AR button to turn on the camera. Then scan the smiley face logo image printed on paper.

4. รับชมผลงาน AR ได้ทันที! คุณยังสามารถบันทึกภาพและวิดีโอขณะรับชม และแชร์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้อีกด้วย

4. Experience the AR work right away! You can also save pictures and videos while watching and can be shared via various social media as well.

ในสภาวะโลกปัจจุบัน สิ่งต่างๆ เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ภัยพิบัติก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่นับวันจะทวีความรุนแรง และเกิดบ่อยครั้งมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้เกิดความสูญเสียในหลายด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และบ้านเรือน

โครงการ 'บ้านพอดี พอดี' นี้มีจุดเริ่มต้นในช่วงเหตุการณ์มหาอุทกภัยเมื่อปี 2554 ซึ่งนับเป็นภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่ทำให้ใครหลายคนต้องพลัดพรากจากบ้านที่อยู่อาศัย ไปพักพิงตามศูนย์อพยพต่างๆ โดยคำว่า 'พอดี พอดี' เป็นชื่อของเด็กชายคนหนึ่ง ที่ตั้งโดยท่าน ป.โยนโสปนฺโน เจ้าอาวาสแห่งวัดเขาพุทธโคดม จังหวัดชลบุรี ซึ่งชื่อนี้ได้กลายมาเป็นแรงบันดาลใจสำคัญ ที่ทำให้เกิดการร่วมมือกันจากหลายภาคส่วน ในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้แก่สังคม จนกระทั่งได้กลายมาเป็นโครงการ 'บ้านพอดี พอดี' ในที่สุด

'บ้านพอดี พอดี' ได้เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ประสบการณ์ และการร่วมมือกันระหว่างผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง สถาปนิก วิศวกร นักออกแบบ ศิลปิน ผู้รับเหมาก่อสร้าง ช่างก่อสร้าง นิสิตนักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป ที่เล็งเห็นถึงปัญหาการไร้ที่อยู่อาศัยในยามเกิดภัยพิบัติ โดยมุ่งเน้นการออกแบบ และพัฒนา 'บ้าน' ที่มีความเรียบง่าย และสะดวกต่อการก่อสร้างภายในเวลาอันสั้น ด้วยงบประมาณที่ประหยัด โดยมีการใช้วัสดุทุกชิ้นอย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเหลือเศษวัสดุน้อยที่สุด อีกทั้งยังสามารถนำวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่เดิมมาประกอบร่วมกันตามความชอบและงบประมาณ เกิดเป็นบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เหมาะกับบริบทของพื้นที่ ให้ความรู้สึกอบอุ่นอยู่สบาย โดยมีพื้นที่ใช้สอยที่ลงตัว ตอบรับกับความต้องการพื้นฐานของผู้อยู่อาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ

 

โดยในเบื้องต้นทางโครงการได้รับอนุญาตจาก พระอาจารย์มหาตอง ธมฺมวุฑฺโฒ    เจ้าอาวาสวัดป่าวชิรบรรพต จังหวัดชลบุรี ให้ใช้พื้นที่ของวัดในการสร้างต้นแบบบ้านพอดี พอดี ซึ่งหลังจากสร้างเสร็จ ทางโครงการก็ได้มอบบ้านหลังนี้ให้กับทางวัด    เพื่อนำไปใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ต่อไป

แบบบ้านพอดี พอดีนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแจกจ่ายสำหรับประชาชน โดยมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ไร้ที่อยู่อาศัยในช่วงประสบภัยพิบัติ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่มีข้อจำกัดในด้านงบประมาณในการก่อสร้างในยามปกติ ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการพัฒนาวงการสถาปัตยกรรมและการก่อสร้างไทย

ทางทีมงานผู้จัดทำโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 'บ้านพอดี พอดี' นี้จะได้รับการพัฒนาต่อยอดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดเป็นบ้านที่มีคุณภาพ คงทน แข็งแรง ที่ปรับตัวเข้ากับบริบทและสถานการณ์ต่างๆ เป็นบ้านแห่งความรัก ความสุข และความอบอุ่น

บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง สำหรับคนไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

In today's world, things happen and change rapidly. Disaster is another incidence increasing day by day and occurring more and more frequently. Resulting in losses in many aspects both physically, mentally, economically, socially, and environmentally, including the way of life and accommodation.

The project 'Pordee Pordee House' started during the 2011 flood, a major disaster that forced many people to leave their homes toward shelters in various evacuation centers. Initially, 'Pordee Pordee' was a boy's name, meaning modest. It was entitled by Por Yonasopanno, the abbot of Khao Phutthakodom Temple, Chonburi. Then, this name became an essential inspiration that ignited cooperation from many sectors to create good things for society. Later, it eventually became the 'Pordee Pordee House' project.

'Pordee Pordee House' was born out of the intention to promote the exchange of knowledge, ideas, experiences, and collaboration between manufacturers and suppliers of building materials, architects, engineers, designers, artists, contractors, builders, students, including the general public. Those who foresee the problem of homelessness in times of disasters. The core ideas are the design and development of a 'home' that is simple and convenient for construction quickly. With an economical budget, making every material worthwhile and leaving the least waste material. The house can also uniquely combine existing materials according to the homeowners' preferences and budget, giving a warm and comfortable feeling with the perfect living space. 'Pordee Pordee House' is intended to effectively respond to residents' basic needs.

 

Initially, the project received permission from Phra Ajarn Mahatong Thammawut, the Abbot of Wat Pa Wachirabanphot, Chonburi, to construct the house mockup in the temple's area. It was later used for the public.

 

The purpose of 'Pordee Pordee House' is to distribute for the people, focusing on providing assistance to the homeless during disasters, including the general public who have limitations in the construction budget during normal times. This is another vital step in developing architecture and construction in Thailand.

The project creator team sincerely hopes that this 'Pordee Pordee House' will be developed rigorously and continuously. To create a quality, durable, substantial home that adapts to various contexts and situations. It is a home of love, happiness, and warmth based on sustainable sufficiency for Thai people.

bottom of page